• Vattuniemenkatu 5, 00210 Helsinki
 • 0400 511 844
 • info@firebody.fi

Yleistä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista

Kun olet asiakkaana Firebody Oy:n palveluissa tai muutoin asioit Firebodyn kanssa, keräämme henkilötietojasi siinä määrin kuin se on palveluiden tuottamiseksi tarpeellista. Kaikki tiedot on kerätty eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Rekistereistä on laadittu rekisteriselosteet, jotka pääset näkemään alla listauksena.
Rekisteriselosteista näet, kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterin yhteyshenkilö. Samoin rekisteriselosteista näkyvät kunkin rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitukset ja muuta tarpeellista tietoa, josta sinulla on oikeus tietää.

Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja sinusta kerätään. Jos tietosi ovat mielestäsi väärin, sinulla on oikeus vaatia tietojesi oikaisemista.

Rekisteriselosteissa kerrotaan kunkin rekisterin osalta, jos tietoja luovutetaan säännönmukaisesti johonkin.

Rekisteriselosteessa mainitulta yhteyshenkilöltä voit kysyä tietojesi käsittelystä.

Firebody Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa ja kansallista tietoturvaohjeistusta ja hyviä käytänteitä.

Firebody rekisteriselosteet:

Asiakasrekisteri

Kameravalvonta

Rekisteriseloste: asiaklasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Firebody Oy, Vattuniemenkatu 5, 00210 Helsinki (Y-tunnus: 2430152-9)

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

Nimi: Annika Cederlöf
Postiosoite: Vattuniemenkatu 5, 00210 Helsinki

sähköposti: info@firebody.fi
puhelin: 041-5456516

3. Rekisterin nimi

Firebody Oy:n asiakkaiden ja palveluista kiinnostuneiden rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • kirjautuminen Firebody Oy varausjärjestelmään ja -kauppaan
 • itsepalvelusivuston toteuttaminen
 • tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
 • tuotteiden ja palveluiden personointi
 • käyttäjäkokemuksen parantaminen ja tuotekehitys
 • suoramarkkinointi
 • asiakkaan profilointi ja segmentointi
 • markkinoinnin ja digitaalisen mainonnan kohdentaminen
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • muut vastaavat tarkoitukset, jotka eivät ole yhteen sopimattomia yllä mainittujen kanssa
 • Rekisteri pitää sisällään:
  – Firebodyn uutiskirjeen tilaajat
  – Firebody.fi verkkokaupan asiakkaat
  – Firebody kuntokeskuksen ja valmennusten asiakkaat

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjältä saadut tiedot:

 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • yhteystiedot: etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja ostotiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä varauksiin liittyvät tiedot (varaus, jono, myöhässä ja peruutus)
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • asiakkaan antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • tarjonnanestotiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään internetin kautta, kassapisteessä asioinnin yhteydessä, puhelimitse, asiakaskortin käytöllä (kulunvalvontalaiteet), sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai vastaavista tietolähteistä.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Firebody Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Asiakkaan liittyessä Firebodyn asiakkaaksi, ostaessa jonkin Firebodyn tuotteen tai palvelun, ostaessa Firebody OY:n yhteistyökumppanin tuotteen, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa tuotteen tai palvelun toimittamiseen tarvittavat tiedot yhteistyökumppanille. Asiakas saa halutessaan yhteystiedot kyseisestä yrityksestä ja heidän rekisteriselosteestaan.
FireBody Oy käyttää uutiskirjeissään MailChimp -palvelua, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. MailChimp noudattaa EU-U.S. Provacy Shield Framwork -säädöksiä (provacyshield.gov/list). Palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

MailChimp on ilmoittanut sitoutuvansa palvelun kehittämiseen siten, että se tulee vastaamaan 25.5.2018 voimaan astuvan EU:n Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. Firebody OY poistaa rekisterin palvelusta, mikäli palvelu ei täytä vaatimuksia.

8. Rekisteröiden oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä henkilökohtaisesti asioimalla Firebodyn asiakaspalvelupisteessä ja mukana tulee olla henkilöllisyystodistus. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön tai tehdä itse internetissä korjauksia Firebody Oy asiakkaille tarkoitetussa varausjärjestelmässä.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröidyn tulee olla yhteydessä puhelimitse kohdassa 2 mainittuun henkilöön tai postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.

Tietojen poisto tai siirto

Rekisteröidyllä on oikeus pyytään omien tietojensa poistoa Firebody Oy:n asiakasjärjestelmistä. Poisto asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse kohdassa 2 mainittuun henkilöön tai postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Uutiskirjeen tilaajien rekisteri on tallennettu MailChimp -palveluun. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy.

Rekisteriseloste: Kameravalvonta

1. Rekisterinpitäjä

Firebody Oy, Vattuniemenkatu 5, 00210 Helsinki (Y-tunnus: 2430152-9)

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

Nimi: Annika Cederlöf
Postiosoite: Vattuniemenkatu 5, 00210 Helsinki

sähköposti: info@firebody.fi
puhelin: 041-5456516

3. Rekisterin nimi

Kameravalvonta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Turvakamerajärjestelmien tarkoituksena on rikosten ennaltaehkäisy, asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen sekä tapahtuneiden rikosten selvittämisen edistäminen. Henkilötietojen käytön perusteena on tarve asiakkaisiin, henkilökuntaan ja omaisuuteen kohdistuvien rikosten ehkäisyyn, turvallisuuden varmistamiseen ja rikostenselvittämisen edistämiseen sekä aiheutuneiden vahinkojen vastuukysymysten selvittämiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Henkilötietolaki 8 §
Videovalvonnasta ilmoitetaan toimitilassa erillisillä kylteillä.

5. Rekisterin tietosisältö

Toimitiloissa liikkuvien henkilöiden kuvat

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat valvontakamerat, joiden kuvaamilta alueilta rekisterin tiedot kertyvät

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta minnekään. Tietoja voidaan luovuttaa poliisille niissä tapauksissa, joissa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos, jonka kohdalla tietojen luovuttamisen lainsäädännölliset edellytykset täyttyvä

8. Rekisteröiden oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteri sisältää automaattisesti ja teknisesti tallennettua tietoa, jossa ei lähtökohtaisesti ole virheellistä tietoa.

Kielto-oikeus

Kuvatallenteessa olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta, ellei tietoa pyytävällä ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen.
Rekisteröidyn ei tarvitse esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa.

Tietojen poisto tai siirto

Tiedot säilytetään 30 päivää

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Manuaalinen aineisto

ei ole

Sähköisesti tallennetut tiedot

Tietoihin on pääsy vain Firebody Oy:n nimeämillä henkilöillä
Kuvamateriaali tallentuu digitaalisesti palvelimelle, jonka käyttö on suojattu.